Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Bruvix BV met als commerciële benaming “De Bierboer”, met maatschappelijke zetel te Schaarbeekstraat 20B bus 006, 9120 Beveren, België, met ondernemingsnummer BE0770.536.623 ; tenzij dit expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

 

Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 

De klant/opdrachtgever erkent dat de algemene voorwaarden van De Bierboer prioritair zijn over die van de klant/opdrachtgever. Afwijkingen zijn enkel mogelijk wanneer deze worden opgenomen in een aparte overeenkomst.

Artikel 1 – Definities

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie De Bierboer een

overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

De Bierboer verzamelt, verwerkt en bewaard (persoons)gegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen ook voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan zich hiertegen verzetten volgen de bepalingen bepaald in het privacybeleid.

Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derde partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling.

De Bierboer behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op een overeenkomst gesloten met De Bierboer is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen De Bierboer en de opdrachtgever in dat geval met elkaar in overleg gaan om nieuwe bepalingen af te spreken ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur, opschorten, annulering en beëindiging

De duur van de contractuele relatie met De Bierboer betreft ofwel een op zichzelf staande
bestelling met onmiddellijk aflopende duur ofwel een maandelijks hernieuwde
overeenkomst, de zogenaamde abonnementsformule.

Volgende regels gelden voor een op zichzelf staande bestelling:

 • De annulering van een bestelling door de klant is steeds mogelijk zolang De
  Bierboer geen actie heeft ondernomen ten gevolge van deze bestelling die kosten
  veroorzaken en zolang de bestelling nog niet klaargezet of verzonden is. In dat
  laatste geval kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. Indien dit het geval
  is, zal De Bierboer de klant inlichten dat een annulering niet meer mogelijk is en
  zal de bestelling doorgang vinden.
 • De Bierboer behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, wanneer
  blijkt dat de klant voor een eerdere bestelling niet binnen de gestelde
  betaaltermijn tot betaling is overgegaan of een eerdere levering onmogelijk zou
  gemaakt hebben.

Volgende regels gelden voor het abonnement:

 • Abonnementen lopen per maand. Op het einde van de maand wordt het
  abonnement steeds verlengd met één maand, tenzij de klant het abonnement
  opzegt. Opzegging is kosteloos en kan tot de dag vóór de start van een nieuwe
  maand, via de klantenzone. Reeds betaalde of afgehouden bedragen voor een
  abonnement worden in geen geval terugbetaald bij opzegging en reeds betaalde
  pakketten worden steeds geleverd. Een opzegging kan slechts gevolgen hebben
  voor de navolgende maand dan degene waarin de opzegging plaatsvindt.
 • De klant kan ook steeds het abonnement via de klantenzone opschorten (de
  leveringen tijdelijk pauzeren in een bepaalde maand). Opschorting heeft als
  uitsluitend gevolg dat De Bierboer niet levert in een bepaalde maand, doch heeft
  geen invloed op de maandelijkse verlenging van het abonnement. De maand nadien
  worden de leveringen hervat tenzij de klant opnieuw opschort. Opschorten dient
  eveneens steeds te gebeuren vóór de eerste van de maand waarin de klant de
  levering wenst op te schorten.
 • De Bierboer heeft het recht het abonnement zonder ingebrekestelling of
  gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant
  zich niet,
  onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de verplichtingen in de tussen partijen
  gesloten overeenkomst en de bijbehorende betalings- en leveringsvoorwaarden, en
  dit evenmin geremedieerd heeft binnen de 21 kalenderdagen na hiertoe door De
  Bierboer in gebreke te zijn gesteld.

Artikel 5 – Prijzen

De prijzen die door De Bierboer op de website, webshop of via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen een beperkte geldigheidsduur. De Bierboer heeft het recht om een prijs aan te passen maar deze prijs gaat pas effectief in wanneer deze gepubliceerd is en zichtbaar voor de klant. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en De Bierboer kan in geval van een foutieve prijsweergave niet verplicht worden te leveren aan het foutieve tarief.

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

Promoties gelden per klant en zijn niet cumuleerbaar. Wanneer er vanuit de kant misbruik wordt gepleegd van promoties kan de Bierboer beslissen deze promoties niet toe te passen.

Artikel 6 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. De Bierboer streeft naar een zo stipt mogelijke levering op deze datum maar kan deze niet garanderen.

De levering van het betreffende product of de betreffende dienst gebeurd in principe op de overeengekomen datum tenzij het verzending via derden betreft. In dat geval is de datum altijd zuiver indicatief. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

In het geval een bestelling niet kan geleverd worden kan de klant geen terugbetaling vragen. In dat geval dient bij een herzending de klant eerst de extra verzendkosten te betalen.

Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan De Bierboer en dit per aangetekende brief. Deze klachten geven niet automatisch recht op op een opschorting van de overeenkomst. Indien er geen geschreven protest wordt aangebracht binnen de 7 werkdagen na levering houdt dit de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in.

Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities vermeld op de factuur.

Gebruikte afbeeldingen op de website gelden als voorbeeld en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in dat geval nooit de bestelling annuleren of een terugbetaling eisen.

De Bierboer voorziet geen leveringen buiten de Europese Unie.

Artikel 7 – Ontbinding

[weggelaten]

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Bierboer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals financiële verliezen, dataverlies, imagoschade, inkomstenverlies, enz.

Daarnaast kan De Bierboer nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten of schade veroorzaakt door derde partijen bvb. in het transport of de sorteringssystemen van deze derde partijen.

De Bierboer kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met De Bierboer gesloten overeenkomsten.

De Bierboer doet er alles om haar producten zo veilig mogelijk te verpakken en vervoeren. Indien door handelingen van derden er toch schade optreedt aan het product kan De Bierboer hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9 – Overmacht

De Bierboer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer De Bierboer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht eerder tijdelijk is zal De Bierboer alles in het werk stellen om aan de afgesloten overeenkomst te voldoen vanaf wanneer dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer echter tussen de opdrachtgever en De Bierboer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is kan de overeenkomst geannuleerd worden mits vergoeding van de reeds geleverde prestaties.

Onze contactgegevens

Er zijn als klant verschillende contactmogelijkheden:

 • het webformulier
 • E-mail: genoeggemelkt@debierboer.be
 • Telefonisch: 0479 55 59 42
 • Postadres: Bruvix BV (De Bierboer), Schaarbeekstraat 20B bus 006, 9120 Beveren, België

Shop

Newsletter

© 2022 De Bierboer. All Rights Reserved.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Meer bier hier!

Verder winkelen