Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Bruvix BV met als commerciële benaming “De Bierboer”, met maatschappelijke zetel te Schaarbeekstraat 20B bus 006, 9120 Beveren, België, met ondernemingsnummer BE0770.536.623 ; tenzij dit expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

 

Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 

De klant/opdrachtgever erkent dat de algemene voorwaarden van De Bierboer prioritair zijn over die van de klant/opdrachtgever. Afwijkingen zijn enkel mogelijk wanneer deze worden opgenomen in een aparte overeenkomst.

Artikel 1 – Definities

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie De Bierboer een

overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

De Bierboer verzamelt, verwerkt en bewaard (persoons)gegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen ook voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan zich hiertegen verzetten volgen de bepalingen bepaald in het privacybeleid.

Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derde partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling.

De Bierboer behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op een overeenkomst gesloten met De Bierboer is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen De Bierboer en de opdrachtgever in dat geval met elkaar in overleg gaan om nieuwe bepalingen af te spreken ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

De goederen en diensten van De Bierboer zijn een eenmalige verbintenis tenzij dit expliciet anders wordt overeengekomen. In dat betreft het een verbintenis met vooraf bepaalde looptijd (abonnement).

De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is steeds mogelijk zolang De Bierboer geen actie heeft ondernomen ten gevolge van deze bestelling die kosten veroorzaken (bvb. Voorraad inslaan) en zolang de bestelling nog niet klaargezet verzonden of geleverd is. In dat geval kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

De Bierboer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Bierboer gesloten overeenkomst en de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

De Bierboer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn voldaan heeft aan de betaling.

Abonnementen hebben een bepaalde duurtijd die automatisch kan verlengd worden. De klant kan dit zelf beheren op zijn of haar profielpagina. Daarnaast kan de klant op het einde van de vooraf bepaalde looptijd het abonnement kosteloos opzeggen. Opzegging kan eenvoudigweg via jouw klantenzone en dit tot de dag voor de start van een eventuele verlenging.

Betaalde of afgehouden bedragen voor een abonnement worden in geen geval terugbetaald. Reeds betaalde pakketten worden steeds geleverd.

Artikel 5 – Prijzen

De prijzen die door De Bierboer op de website, webshop of via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen een beperkte geldigheidsduur. De Bierboer heeft het recht om een prijs aan te passen maar deze prijs gaat pas effectief in wanneer deze gepubliceerd is en zichtbaar voor de klant. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en De Bierboer kan in geval van een foutieve prijsweergave niet verplicht worden te leveren aan het foutieve tarief.

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

Promoties gelden per klant en zijn niet cumuleerbaar. Wanneer er vanuit de kant misbruik wordt gepleegd van promoties kan de Bierboer beslissen deze promoties niet toe te passen.

Artikel 6 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. De Bierboer streeft naar een zo stipt mogelijke levering op deze datum maar kan deze niet garanderen.

De levering van het betreffende product of de betreffende dienst gebeurd in principe op de overeengekomen datum tenzij het verzending via derden betreft. In dat geval is de datum altijd zuiver indicatief. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

In het geval een bestelling niet kan geleverd worden kan de klant geen terugbetaling vragen. In dat geval dient bij een herzending de klant eerst de extra verzendkosten te betalen.

Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan De Bierboer en dit per aangetekende brief. Deze klachten geven niet automatisch recht op op een opschorting van de overeenkomst. Indien er geen geschreven protest wordt aangebracht binnen de 7 werkdagen na levering houdt dit de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in.

Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities vermeld op de factuur.

Gebruikte afbeeldingen op de website gelden als voorbeeld en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in dat geval nooit de bestelling annuleren of een terugbetaling eisen.

De Bierboer voorziet geen leveringen buiten de Europese Unie.

Artikel 7 – Ontbinding

De Bierboer kan ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 60 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, tenzij de opdrachtgever de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Bierboer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals financiële verliezen, dataverlies, imagoschade, inkomstenverlies, enz.

Daarnaast kan De Bierboer nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten of schade veroorzaakt door derde partijen bvb. in het transport of de sorteringssystemen van deze derde partijen.

De Bierboer kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met De Bierboer gesloten overeenkomsten.

De Bierboer doet er alles om haar producten zo veilig mogelijk te verpakken en vervoeren. Indien door handelingen van derden er toch schade optreedt aan het product kan De Bierboer hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9 – Overmacht

De Bierboer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer De Bierboer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht eerder tijdelijk is zal De Bierboer alles in het werk stellen om aan de afgesloten overeenkomst te voldoen vanaf wanneer dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer echter tussen de opdrachtgever en De Bierboer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is kan de overeenkomst geannuleerd worden mits vergoeding van de reeds geleverde prestaties.

Onze contactgegevens

Er zijn als klant verschillende contactmogelijkheden:

  • het webformulier
  • E-mail: genoeggemelkt@debierboer.be
  • Telefonisch: 0479 55 59 42
  • Postadres: Bruvix BV (De Bierboer), Schaarbeekstraat 20B bus 006, 9120 Beveren, België

Shop

Newsletter

© 2022 De Bierboer. All Rights Reserved.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen producten in de winkelwagen

Verder winkelen